TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) NEDİR?Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır.  Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.

Teknoloji Transfer Ofisleri'nin temel amaçları:
  •     Bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak
  •     Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye know-how aktarılmasını sağlamak
  •     Girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek
  •     Girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak
  •     Nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak
  •     Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik (spin offs) market araştırmaları ve kuruluş sermayesi temini ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve üniversiteleri buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmektir.

Teknoloji transferinde kullanılan araçlar; kontrolü doğrudan yabancı sermaye yatırımları lisans, işletme yönetimine iştirak, büyük ölçüde ulusal katkının yapıldığı yabancı sermayeli yatırımlar ve uluslararası kuruluşlardır. Etkili ve etkin teknoloji transferi, belirli sayıda etkili destek tedbirleri gerektiren kritik bir hedeftir. Bu bağlamda teknoloji hem fiziki hem fiziki olamayan formları içerir. Fiziki teknoloji; makine teçhizat vb. donanımlarken fiziki olmayan teknoloji know-how, know-why gibi faaliyetleri içerir. Bilgi formundaki teknolojinin transferi; süreç deneyimi ve bunun gibi pratikten gelen deneyimlerin transferini de içeren karmaşık bir süreci gerektirir.

Teknoloji Transferi; kamu, firmalar, finansman kuruluşları, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri vb değişik paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı gibi bir dizi etkileşim içeren geniş bir süreçler bütünüdür. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerdeki teknolojinin sanayiye aktarılmasını sağlamak için doğru mekanizmalardır.

Üniversite, sanayi ve devlet üçlü ilişkisinin ekonomik büyümeyi hedefleyen önemli bir etkisi vardır. Üniversite sanayi işbirliği zor ancak ulusal kalkınma için en yararlı teknoloji transfer yöntemlerinden bir tanesidir.

Kamu, özel sektör ve akademi dünyası arasındaki inovasyona yönelik kurumsal ilişkileri üçlü sarmal yapısıyla temsil etmek ve bu ilişkileri söz konusu yapının değişik seviyelerinde kurgulayıp bilginin sermaye olarak kullanılmasını sağlamaya çalışmaktır.

Üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine destek olmak, endüstride uluslararası rekabet edebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Teknoloji, bilgi, birikim, know-how, tasarım, üretim yöntemleri ve sistemlerinin; faydaya ve ekonomik yarara dönüşümünü temin etmek için veya daha da gelişmesini ve yeni ürünler, uygulamalar, makineler ve prosesler yaratılmasını sağlamak amacıyla, bilimsel ve araştırma kurumları, endüstri, kamu vb. ilişkilerin taraflar arasında paylaştırılması Turktek Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi'nin temel faaliyeti ve gayesidir. Turktek Teknoloji, bu amaçları yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir özel sektör işletmesi olup, herhangi bir üniversite veya kamu kurumu ile ortaklığı veya organik yapısı bulunmamaktadır.